Sie befinden sich hier

Inhalt

2017-07-26 11:47

Figyelem! Módosult a VP-AKG-2015 pályázati felhívás

2017. július 17-én a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

1. A területi puffer módosítása

- A terület puffer (tolerancia) fogalma pontosításra került (19. számú mellékletben szereplő 98. fogalom). A módosítás értelmében a tolerancia összesen 6 méter lehet (belső puffer 3 m, külső puffer 3 m).Területi puffer (tolerancia): EOV koordináták alapján beazonosított, térképileg lehatárolt összefüggő földterület határvonala melletti 3-3 m-es sáv kívül és belül egyaránt (külső és belső puffer), mely a 2. melléklet szerinti mérési pontosság, koordináta élesség alapján kerül kialakításra;

- Ha a kedvezményezett a belső területi pufferrel csökkentett területre vonatkozóan rendelkezik jogszerű földhasználattal, akkor a részleges kizárási eljárást nem folytatja le a Kincstár. (XII. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai fejezet (2a) alpontja)

(2) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés, adategyeztetés, továbbá a támogatási vagy kifizetési kérelmekhez kapcsolódó egyéb eljárások során megállapításra kerül, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület mérete csökkentésre szorul, az Államkincstár részleges kizárás iránti eljárást indít.

(2a) A 2. bekezdésben foglalt részleges kizárási eljárást nem kell lefolytatni, amennyiben azon földrészletek, amelyeken az ügyfél jogszerű földhasználattal rendelkezik, területi elhelyezkedését illetően teljes egészében lefedik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület belső területi pufferrel csökkentett területét.

- A területi pufferek, tolerancia nem vehető figyelembe, ha a fizikai blokkon belül túligénylés van. (3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet IV. Általános követelmények alfejezetének (2) pontja kiegészítésre került.)

(2) A támogatást igénylőnek a területi puffer figyelembe vételével meghatározott egységen belüli teljes területen a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie. Amennyiben valamely fizikai blokkban túligénylés alakul ki, átfedés van a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, és/vagy valamely bejelentett terület között, avagy a bejelentett terület a tematikus előírás-csoportban nem támogatható területre fed rá, akkor a területi puffer nem vehető figyelembe.

2. A 2017. március 1-jéig lehetőség volt a jogszerű földhasználattal nem lefedett területek vis maioros részleges visszavonására. A módosítás tisztázza, hogy ezen bejelentéseket nem szükséges kiegészíteni vis maior kérelemmel, és dokumentum csatolását sem kell utólag megtenni. (IX. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai alfejezet (3. b) pontja új mondattal egészült ki.)

(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtől kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza: b) elfogadott vis maior esetek: …

- Amennyiben a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kizárólag azon területek felmérésével, amelyre rendelkezik jogszerű földhasználattal, új poligon méréssel legkésőbb 2017. március 1-jéig. Az ilyen irányú bejelentések esetén vis maior kérelem és hozzá kapcsolódó igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges.

3. A tematikus előíráscsoportok közötti váltás egyetlen kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában sem lehetséges a támogatási időszak alatt. Kivételt képez, ha a támogatásra jogosult a VP4- 4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú NTB pályázati felhívás keretében szántó előíráscsoportban támogatott területen gyepet telepít. Ezen tematikus előíráscsoport váltásra vonatkozó bejelentés elektronikus úton nyújtható be a Kincstárhoz. (VII. A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai alfejezet (2) pontja)

4. A gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében a kötelező állattartási szabályozás kiegészült az NTB élőhelyfejlesztéssel létrehozott gyep esetére is azzal, hogy a kedvezményezettnek a létesített terület/új tematikus előírás vonatkozásában a kötelezettségvállalás fennmaradó időszakára folyamatos állattartóként kell szerepelnie. (V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények alfejezet (41) pontja.)

5. A VP Élőhelyfejlesztési célú  NTB keretében szántóterületen tartós zöldugar, méhlegelő létesítésének és a beruházással érintett egység további AKG támogatottságának fennmaradási területe kiegészült a „Zonális vízvédelmi szántó tematikus előíráscsoport”-tal. (5.1. A támogatás formája fejezet I. Kifizetési kérelem benyújtása alfejezet (a) és (c) pontja)

6. Pontosításra került a szankciós 18/b melléklet 104., 130., 156. sora. A sorokhoz beemelésre került az, hogy amennyiben a kedvezményezett nem évelő kultúrával hasznosítja a kötelezettségvállalással érintett területeit, akkor a meghatározott vetésszerkezetet 100 ha és  alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén 5 év alatt kell teljesíteni. (MTÉT kékvércse; MTÉT alföldi madárvédelem; MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelem).

A módosítás elérhető ezen a linken.

Forrás: agroinform.hu

Kontextspalte

Szolgáltatás részletező:

Betöltés...

Kapcsolódó GAK projektek

  • ECOVOC  (EU Leonardo 2011-13)  
    Biozöldség termesztő
  • Klímaváltozás projekt (NKTH 2008-2012)

 

 

GAK Szaktanácsadói Belső Rendszer

Kérjük írja be felhasználói nevét és jelszavát a belső tartalmak eléréséhez.